SCHOLA

Próby scholi odbywają się od w każdą niedzielę o godz.11.15 w kościele.

Zapraszamy wszystkich, którzy śpiewem chcą wielbić Boga. Już działamy.

Dziecięca Schola przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzeszowie ubogaca pieśnią Msze Święte i nabożeństwa. Grupa dziecięca powstała w 2017 roku, skupia min. dzieci pragnące śpiewem wielbić Boga, a przy okazji rozwijać pasję śpiewania i zarażać nią innych.

Swoim śpiewem chcemy się modlić i sprawiać aby Eucharystia była przeżywana w sposób wyjątkowy, bo jak wszyscy wiemy powtarzając za św. Augustynem:

„Kto śpiewa ten się modli podwójnie” – Bis orat, qui cantat (łac.)

OAZA DZIECI BOŻYCH

Spotkania – OAZA Dzieci Bożych zaprasza w piątek na Mszę św. i potem na spotkanie do sali duszpasterskiej.

Zapraszamy dzieci od klasy 4 i młodzież. 

Zaprasza animatorka Agnieszka

 

 

MŁODZIEŻ

Niech zstąpi duch Twój ….
Przygotuj się do sakramentu bierzmowania.

Spotkania w niedzielę po mszy św. o godz 11.30

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (KKK 1285)

 • Bierzmowanie jest sakramentem, który poprzez działanie Ducha Świętego umacnia nas do bycia dojrzałymi i odpowiedzialnymi świadkami Chrystusa w życiu według wiary na co dzień.

 • Do sakramentu bierzmowania w naszej parafii młodzież przygotowuje się przez 2 lata: w klasie VII i VIII szkoły podstawowej.

 • W kościele odbywają się spotkania przygotowujące do tego sakramentu.

 • Bierzmowania udziela Ksiądz Biskup na specjalnej, uroczystej Mszy Świętej.

 • Osoby dorosłe, które chciałyby przyjąć sakrament bierzmowania są przygotowywane indywidualnie i dlatego konieczny jest osobisty kontakt z księdzem w Kancelarii Parafialnej.

 • Świadek Bierzmowania musi spełniać warunki określane prawem kościelnym:

Kodeks Prawa Kanonicznego

Kan.892 – Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Kan.893 – § 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia określone warunki:

1 jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2 ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3 jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4 jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5 nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie.

§ 3. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

CARITAS PARAFIALNY ZESPÓŁ

Parafialny Zespół Caritas służy i organizuje pomoc dla osób najbardziej potrzebujących z terenu naszej parafii. Koło podejmuje rozliczne działania lokalne w celu zdobycia funduszy na pomoc swoim podopiecznym.

Zespół Caritas  w naszej parafii.

Wpłaty 1 % podatku można dokonywać na Konto:P1670506
CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE
ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów
Tel. (0-17) 852 16 58, Tel./fax (0-17) 852 86 60
Numer konta:
Bank PKO BP I/O w Rzeszowie
07 1020 4391 0000 6202 0062 3827

CARITAS „Bliźni w potrzebie” jest Organizacją Pożytku Publicznego i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000251723

DOMOWY KOŚCIÓŁ

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie.Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987).
Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK (krąg tworzy 4-7 małżeństw), aby sobie wzajemnie pomagać.
Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:
• dzielenie się życiem – dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku,
• modlitwa – dzielenie się ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca,
• formacja – dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu.

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą elementy formacyjne – zobowiązania (dary):
• codzienna modlitwa osobista,
• regularne spotkanie ze słowem Bożym,
• codzienna modlitwa małżeńska,
• codzienna modlitwa rodzinna,
• comiesięczny dialog małżeński,
• reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
• uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu,
• uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych.
Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się do Boga i realizowana jest pełnia duchowości małżeńskiej.

Materiały zaczerpnięte z zasad Domowego Kościoła Ruchu Światło – Życie

W naszej parafii Krąg Rodzin funkcjonuje od 2013 roku, liczy obecnie 6 małżeństw. Krąg angażuje się w życie parafii, na spotkaniach omawiane są również bieżące jej potrzeby, m.in. członkowie Kręgu posługują w liturgii słowa podczas wspólnych Mszy świętych. 

 Aby umożliwić nowym parom uczestnictwo w Kręgu zapraszamy serdecznie nowe pary małżeńskie do kontaktu z nami. Kontakt tel. 602 176 131

Odwiedź Stronę Domowego Kościoła Diecezji Rzeszowskiej

Oraz Duszpasterstwo Małżeństw

DUSZPASTERSTWO
MAŁŻEŃSTW

W ramach duszpasterstwa małżeństw organizowane są rekolekcje, warszaty, randki małżeńskie, nauka tanga.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

randka-malzenska.pl

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

„Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym” św. Jan Paweł II

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA W SOBOTY:

 • o godz. 15.00 grupa młodsza
 • o godz. 18.30 grupa starsza.
 • o godz. 17:00 kandydaci (w piątki)

Liturgiczna Służba Ołtarza Załęże jest obecna również na FACEBOOK

 

RÓŻE RÓŻAŃCOWE

Widząc, jak miłym Bogu i Matce Najświętszej, a nam pożytecznym nabożeństwem jest różaniec święty, starajmy się choć jedną cząstkę codziennie odmówić.
Koniecznie: Kto chce, a każdy chcieć powinien, ten znajdzie czas na to.” – bł. Ignacy Kłopotowski

Różaniec – z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie
Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki – całe nasze – życie Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna – Jezusa.

Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut… To jedyne 25 minut z 1440 – które otrzymujemy od Boga każdego dnia!

Róża Różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego, w ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec. Członkowie Róży korzystają z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec.

Każdy członek RR:

 • codziennie odmawia 1 dziesiątkę różańca,
 • przez miesiąc rozważa tę samą Tajemnice Różańca Świętego np. Narodzenie Pana Jezusa,
 • przez miesiąc modli się w jednej i tej samej intencji.

Organizacja:

 • zmiana Tajemnic i intencji następuje co miesiąc, na spotkaniach Róż Różańcowych w każdą drugą niedzielę miesiąca po mszy św. o godz 7.45

Szczypta historii różańca:

Prekursorem tajemnic różańcowych jest bł. Dominik z Prus, mnich kartuski z klasztoru w Trewirze. W 1409 roku podzielił życie Jezusa i Maryi na 50 tajemnic od Zwiastowania Pańskiego do powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale. Na zakończenie każdego Zdrowaś kończącego się na słowie „…Jezus”, dodał klauzulę. Różaniec ułożony przez bł. Dominika składał się z 50 tajemnic i 50 Zdrowaś.

Po Soborze Trydenckim św. Pius V, zatwierdził Różaniec Najświętszej Maryi Panny w całym Kościele, określając podział na 3 części (radosną, bolesną, chwalebną) i ustalając ostatecznie tajemnice różańcowe. Zwrócił uwagę na to, że tajemnice różańcowe należy medytować.

Do Polski modlitwę różańcową miał sprowadzić i propagować wśród wiernych św. Jacek Odrowąż, dominikanin.

Różaniec zatwierdzony oficjalnie przez św. Piusa V w XVI wieku, nie zmienił się, aż do początku XXI wieku w związku z rozszerzeniem jakie zaproponował bł. Jan Paweł II, wprowadzając tajemnice światła w opublikowanym 16 października 2002 roku Liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae“. Mimo, że odmawianie tajemnic światła bł. Jan Paweł II przedstawił jako propozycję, to inicjatywa papieża została bardzo dobrze przyjęta w całym Kościele i jest powszechnie praktykowana.

Różaniec:

jest modlitwą Maryjną, tj. duchowo jednoczącą chrześcijanina z osobą Matki Jezusa. Kościół katolicki rozumie tę maryjność Różańca w takim sensie, że wierni modląc się na Różańcu jednoczą się w duchu świętych obcowania z Matką Bożą. Razem z Nią trwając w obecności Bożej, kontemplują Jezusa Chrystusa. Bł. Jan Paweł II zauważył, że Maryja za życia ziemskiego rozważając wydarzenia z życia Jezusa, sama niejako „odmawiała Różaniec“, dlatego teraz może być nauczycielką w szkole tej modlitwy.

Modlitwy używane w Różańcu są modlitwami biblijnymi, ponieważ są zdaniami wyjętymi z Ewangelii „Zdrowaś“ – Łk 1, 28 – 45; Ojcze nasz – Mt 6, 9-13; Łk 11, 2-4. Dlatego „Zdrowaś“, to modlitwa najważniejsza po „Ojcze nasz“. „Zdrowaś jest chronologicznie wcześniejsza od „Ojcze nasz“, bo powstała jeszcze przed narodzeniem Jezusa, który później nauczył Apostołów modlitwy „Ojcze nasz“.

Żywy Różaniec:

Powstał w XIX wieku jako międzynarodowy ruch religijny założony przez Pauline – Marie Jaricot . Ma on charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 5 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób. W Polsce ruch ten jest bardzo rozpowszechniony, przyjmuje też formy Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, Nieustającego Różańca Papieskiego, czyli Różańca Rodzinnego.

Dla lepszego poznania i zachęty kilka cytatów na temat Różańca Świętego :

„Różaniec jest ze swej natury modlitwą kontemplacyjną i ma wielką moc wstawienniczą: kto go odmawia, jednoczy się z Maryją w rozważaniu tajemnic Chrystusa, co skłania go do przyzywania łaski związanej z tymi tajemnicami w wielorakich sytuacjach życiowych i historycznych.”

„Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym sercu je przeżywała. Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania. Ona – radosna i bolejąca, i chwalebna, zawsze u boku Syna – jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw.”

„Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: „Zdrowaś Maryja” dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania. Różaniec to Skarb, który należy odkryć”.
Jan Paweł II

„Różaniec jest duchową „bronią” w walce ze złem, z wszelką przemocą, w zmaganiach o pokój w sercach, rodzinach, społeczeństwie i na świecie.”
Benedykt XVI

„Niezliczone są łaski z nieba, które otrzymano wskutek tej modlitwy. Za pomocą Różańca św. zwyciężone zostały herezje, naprawione obyczaje, oddalone zarazy, zakończone wojny, odzyskane oraz zachowane cnoty czystości, a ponadto obronione dusze przed wszelkim zasadzkom szatana.”
św. Jan Bosko

„Różaniec Święty to potężna broń. Używaj jej z ufnością, a skutek wprawi cię w zadziwienie.”

„Różaniec jest szczególnie ważny dla tych, którzy pracują umysłowo lub studiują. Gdyż owe pozornie monotonne szczebiotanie dzieci do swej Matki w modlitwie do Najświętszej Maryi Panny niszczy wszelki zarodek próżności i pychy.”
św. Josemaría Escrivá

„Im więcej zgłębiamy tajemnicę różańca świętego tym więcej Bóg się nam objawia, ukazuje się przedziwnym w swoich dziełach, wielkim w swych działaniach, więcej dobroci Jego nas pociąga i więcej też serce czuje potrzebę uwielbienia Go.”
bł. Ignacy Kłopotowski

„Na nowo odkryjmy w różańcu siłę. Weźmy różaniec do ręki mocno i z ufnością (…). Różaniec biorę do ręki i w duchu – poprzez intencje – różańcem owijam całą kulę ziemską smutną, rozdartą, pełną wojen i cierpień, wątpliwości i niewiary. Moją ufność składam u stóp Twoich i wierzę, że przez Ciebie, Matko Boża – przyjdzie ratunek, światło, pomoc. Dla mnie i dla wielu serc. Tylko pomóż mnie dobrze odczytać głębię tajemnic Różańca i naśladować Ciebie w moim życiu”.
Służebnica Boża Anna Jenke

„Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu…”
Ks. Stefan Kard. Wyszyński

W naszej Parafii istnieje 12 Kół Żywego Różańca, które spotykają się w każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszy św.

1. Św. Andrzeja Boboli – p. Edwarda Nosal
2. Św. S. Faustyny – P. Stanisławy Ziemniak
3. Św. Weroniki – P. Bronisława Kudła
4. NMB N Pomocy – P. Elżbieta Ligęza
5. Św. Floriana – P. Stanisław Jasiński
6. Św. Kazimierza – P. Władysława Mazur
7. Św. Stanisława Kostki – P. Henryka Porady
8. Św. Marii Magdaleny – P. Marty Czarnik
9. Św. Rity – P. Janiny Błaszkowicz
10. Św. Jadwigi – P. Lucyny Czarnik
11. MB Fatimskiej – P. Janiny Myśliwiec
12. Św. Bernadety – P. Agaty Fila

WSPÓLNOTA DZIEŁA INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Wspólnota Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla Królów i Pana Panów w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzeszowie powstała 30 października 2015r. Opiekunem duchowym jest ks. proboszcz.

Od dnia 6 listopada 2015r. wspólnota spotyka się na cotygodniowej adoracji w każdy piątek po Mszy Św. wieczornej. Adoracja trwa około jednej godziny. W styczniu 2016r. Wspólnota została zgłoszona do Centrali Wspólnot w Krakowie, gdzie została oficjalnie zarejestrowana. Wspólnota posiada swój proporzec, na którym znajduje się Znak Wspólnoty, nazwa miejscowości oraz parafii.

Intronizacja NSPJ stanowi wybór Jezusa w tajemnicy Jego Serca, to życie według Bożego Serca, to królowanie Jezusa w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Intronizacja to uznanie Jezusa Królem przez świadome i dobrowolne porzucenie grzechów. To postawienie na pierwszym miejscu w swoim życiu Jezusa. Z miłości do Jezusa pragniemy żyć zgodnie z prawem Bożym. Postanawiamy w pełni się nawrócić do Boga i skutecznie walczyć z własnym grzechem, aby Bóg mógł królować w naszym życiu.
CZYTAJ WIĘCEJ