Akcja Katolicka

Akcja Katolicka powołana została na początku XX wieku (11.VI.1907) przez Papieża Piusa X. Jest stowarzyszeniem osób świeckich, współpracujących z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Krótka historia powołania Akcji Katolickiej:
Wiek XIX oraz początek wieku XX to okres szybkiego postępu technicznego, a jednocześnie dużego kryzysu gospodarczego i politycznego. Europa ogarnięta była falą rewolucji jak rewolucja francuska w 1830 i 1870 r., Wiosna Ludów w latach 1848-1849 ( która ogarnęła niemal cała Europę), wielka rewolucja socjalistyczna w Rosji w 1917 r., rewolucja w Niemczech w 1918 r., I-sza Wojna Światowa w latach 1914-1918. Powstały nowe prądy ideologiczne – socjalizm, komunizm, faszyzm – które na szeroką skalę prześladowały Kościół, głoszono nowe prądy myślowe i naukowe jak marksizm, leninizm, darwinizm, preferowano materialistyczny pogląd istnienia świata i ładu społecznego. Odrzucano dogmat wiary w Boga i prowadzono na wielką skalę walkę z nauką Kościoła, jako przeszkodą w rozwoju nauk społecznych i postępu technicznego. Prowadzono ateizację, laicyzację i sekularyzację życia społecznego, dobra kościelne konfiskowano, kościoły zamykano, niszczono lub przeznaczano na muzea, magazyny lub inne cele. Katolików prześladowano, kapłanów więziono ( wielu kapłanów poniosło śmierć). Wobec niewystarczającej ilości kapłanów i zagrożenia dla Kościoła, Papież Pius X zwrócił się do ludzi świeckich, aby z pomocą hierarchii kościelnej włączyli się w pracę apostolską Kościoła. Za faktycznego twórcę stowarzyszenia uważa się jednak Papieża Piusa XI, który w dniu 13.XI.1928 r. wydał odpowiednie dokumenty i rozporządzenia.

W Polsce Akcja Katolicka powołana została podczas Konferencji Episkopatu Polski w Poznaniu, w dniu 25.VI.1930 r. i przed II-gą Wojną Światową liczyła około 750 tys. osób. Działania wojenne przerwały działalność Akcji Katolickiej, a po wojnie władze komunistyczne dekretem z dnia 25.VIII.1949 r. zakazały jej działalności. Na prośbę Papieża Jana Pawła II, skierowaną do biskupów polskich w 1993 r., działalność Akcji Katolickiej w Polsce została wznowiona i obecnie działa we wszystkich diecezjach.

 

P1660632.JPGParafialny Oddział Akcji Katolickiej w naszej parafii liczy 10 członków i spotyka się w drugi czwartek każdego miesiąca. Na spotkaniach omawiamy różne sprawy związane działalnością Akcji Katolickiej w diecezji rzeszowskiej, sytuację Kościoła w kraju i na świecie oraz różne sprawy parafialne.  Czas Bożego Narodzenia i Wielkanocy są okazją do spotkania przy stole, przy którym wspominamy ludową tradycję i śpiewamy pieśni religijne.

Jesteśmy stowarzyszeniem otwartym i wszystkich chętnych parafian zapraszamy do udziału w naszych spotkaniach.

AK Diecezji Rzeszowskiej

Spotkanie opłatkowe   zobacz zdjęcia